Pozor, znížili sme pre Vás úroky na neuveriteľné 2,5%. V porovnaní s ostatnými spoločnosťami, ktoré poskytujú úvery pre podnikateľov, máme najnižší úrok na trhu.
Keď sa chceme priblížiť čo najbližšie ku klientovi, hlavne k jeho potrebám, musíme neustále sledvať, čo klient potrebuje a pripôsobiť svoje produkty klientovým požiadavkám. 
Z výsledkov prieskumu týkajúceho sa dĺžky splácania úveru, sme zistili, že...
1
2

Úver so splatením istiny na konci

Vyberte si vyhovujúcu výšku úveru v intervale od 3.000,- € do 70.000,- €. Nakoľko mesačné splátky v sebe zahŕňajú iba úroky z poskytnutej istiny (vo výške od 2,5% z istiny úveru, v závislosti na viacerých kritériách, napr. výška úveru, bonita klienta, zabezpečenie úveru a pod.), samotnú istinu máte počas celej doby trvania úveru "k dispozícii" v celej výške. Priebežne budete každý mesiac splácať mesačne splátky, ktoré v sebe zahŕňajú iba splátky úrokov, úver "ukončíte" jednorazovým splatením istiny, pričom termín splatenia istiny si nemusíte stanoviť vopred. Jednoducho splácate len úroky a istinu zaplatíte vtedy, keď to bude Vám vyhovovať – úroky samozrejme zaplatíte len do doby splatenia istiny.

Vzorový príklad:

  • výška úveru 10.000,- €
  • úver poskytnutý dňa 01.06.2016
  • splácanie splátok (zahŕňajúcich len úroky) počnúc dňom 01.07.2016 vo výške 2,5% z istiny, t.j. 250,- € mesačne
  • klient spláca úver 6 mesiacov – na konci 6. mesiaca, t.j. k termínu 01.12.2016 sa rozhodne splatiť okrem splátky úroku vo výške 250,- € aj istinu úveru vo výške 10.000,- €
  • klient okrem istiny 10.000,- € zaplatil za 6 mesiacov aj úroky vo výške 6 x 250,- €

RPMN (ročná percentuálna miera nákladov) pre uvedený vzorový príklad predstavuje 34,38%.

Na výpočet RPMN boli použité nasledovné predpoklady:

  • klient čerpá úver vo vyššie uvedenej výške a vo vyššie uvedenom termíne
  • klient spláca splátky úveru pravidelne mesačne v dohodnutej výške a vyššie uvedených termínoch
  • istina úveru bude splatená v termíne, ako je uvedené vyššie
  • žiadna zo zmluvných strán neodstúpi od úverovej zmluvy

Do výpočtu RPMN nie sú zahrnuté sankcie, ktoré môže byť klient povinný zaplatiť v prípade nesplnenia svojich záväzkov (najmä zmluvné pokuty a úrok z omeškania) a poplatky, ktoré môžu klientovi vzniknúť, ktorých výška nie je vopred známa.